Το Σχέδιο Βιωσιμότητας
 
Σε ένα Σχέδιο Βιωσιμότητας αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται η ιδέα για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού. Αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λειτουργίες του προτεινόμενου συνεταιρισμού, ελαχιστοποιώντας τα πιθανά λάθη και κινδύνους, ώστε να επιβεβαιώνεται η βιωσιμότητά του.
 
Το Σχέδιο Βιωσιμότητας είναι απαραίτητο για την εσωτερική λειτουργία του συνεταιρισμού, καθώς αποτελεί έναν οδηγό και ένα σημείο αναφοράς για την αρχική ιδέα και επιπλέον βοηθά τα μέλη ως ένα κατάλληλο εργαλείο για την ανάλυση και την λήψη των κατάλληλων μέτρων όταν παρατηρούνται διάφορες αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών αποτελεσμάτων στον συνεταιρισμό.
 
Είναι επίσης απαραίτητο και σε εξωτερικό επίπεδο, καθώς είναι χρήσιμο στις διαπραγματεύσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την Δημόσια Διοίκηση, τα μελλοντικά μέλη του συνεταιρισμού κ.λπ. Εν τέλη το Σχέδιο Βιωσιμότητας θα είναι ένας τρόπος παρουσίασης του συνεταιρισμού που ιδρύεται.

Σύνδεση

Είσαγετε τα στοιχεία σας.

Κάντε Εγγραφή.